Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 5 Transport,

Działania 5.2 System transportu kolejowego,

Poddziałanie 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF

 


Nabór  dla beneficjentów realizujących projekty na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

 

Konkurs ogłaszają:

 • Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
 • Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)

 

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 5.2, tj.:

 

5.2.B istotne w skali regionalnego systemu transportu kolejowego inwestycje punktowe przeznaczone do obsługi transportu pasażerskiego lub towarowego, w tym zapewniające wzrost efektywności zarządzania przewozami kolejowymi oraz podnoszące standard obsługi klientów korzystających z usług kolejowych, także w ramach kolei aglomeracyjnej.

Zgodnie z założeniami planu transportowego połączenia (linie komunikacyjne) o charakterze wojewódzkim w obszarze aglomeracyjnym pełnią także rolę połączeń o charakterze aglomeracyjnym.

Przez inwestycje punktowe należy rozumieć: dworce/stacje kolejowe, bazy kolejowe (infrastruktura związana z bieżącą obsługą taboru np. miejsca postojowe taboru, hale taborowe, hale warsztatowo-taborowe, zaplecze techniczne), bocznice/centra przeładunkowe.

Zgodnie z Ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789) art. 4. pkt 8a) dworzec kolejowy to usytuowany na obszarze kolejowym obiekt budowlany lub zespół obiektów budowlanych do obsługi podróżnych lub usług towarzyszącychtej obsłudze, który może również obejmować urządzenia do wykonywania czynności związanych z prowadzeniem ruchu pociągów.

Przez usługi towarzyszące obsłudze podróżnych należy rozumieć :

 • kasy biletowe;
 • system sprzedaży biletów,
 • tablice informacji pasażerskiej,
 • infomaty i bezpłatny dostęp do Internetu,
 • miejsce/a przeznaczone dla osób podróżujących z małymi dziećmi,
 • punkt informacyjny dot. komunikacji publicznej,
 • poczekalnia (dzienna/nocna),
 • przechowalnia bagażu/ skrytki bagażowe,
 • toalety,
 • punkty gastronomiczne i/lub prasowe.

 

Niekwalifikowalne (w całości) będą części przeznaczone np. na bazę noclegową, usługi SPA, fryzjer, apteka, kantor, punkty informacji turystycznej, punkt pocztowy i inne usługi wielobranżowe niezwiązane z celem projektu.

 

Projekty powinny być zgodne z dokumentem pod nazwą „Plan wypełnienia warunkowości ex-ante w zakresie inwestycji transportowych w ramach funduszy EFRR 2014-2020 dla Województwa Dolnośląskiego”będącym dokumentem przygotowanym w ramach spełnienia warunku ex-ante. Dokument ten stanowi integralną część „Regionalnej PolitykiTransportowej Województwa Dolnośląskiego”.

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,33983,idmp,538,r,r

 

Niekwalifikowalne będą:

 • wydatki na remont i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej;
 • wydatki na infrastrukturę poza obszarem dworca lub przystanku kolejowego, która nie służy bezpośrednio podróżnym korzystającym z połączeń kolejowych na linii, którą obsługuje dworzec lub przystanek kolejowy;

 

Lokalizacja w odniesieniu do sieci TEN-T: przez linię doprowadzającą ruch bezpośrednio do sieci TEN-T należy rozumieć linię kolejową, która łączy się w sposób bezpośredni z linią znajdująca się w sieci TEN-T tj. zakładając że linia kolejowa A jest linią znajdująca się w sieci TEN-T a linia kolejowa B nie, to bezpośrednim połączeniem będzie gdy linia kolejowa B łączy się z linią kolejową A bez udziału linii o innych numerze.

 

Mapa obrazująca linie w sieci TEN-T – rysunek 6 w „Planie wypełnienia warunkowości ex-ante w zakresie inwestycji transportowych w ramach funduszy EFRR 2014-2020 dla Województwa Dolnośląskiego”.

 

Kategorią interwencji (zakresem interwencji dominującym) dla niniejszego konkursu jest kategoria 026 Inne koleje.

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.

 

Pliki do pobrania (58)