Informujemy, że na stronie ukazało się ogłoszenie o konkursie RPDS.06.03.02-IZ.00-02-142/16   Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów  – Poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF. Więcej informacji pod linkiem