W celu realizacji obowiązków wynikających z umowy, beneficjent jest zobowiązany do wykonywania wobec osób, których dane osobowe przetwarza w związku z realizacją projektu obowiązków informacyjnych wynikających z Rozdziału III Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz do uzyskania zgody na przetwarzanie danych szczególnej kategorii (jeśli dotyczy). Instytucja Zarządzająca RPO WD zaleca stosowanie poniższych wzorów dokumentów, natomiast Beneficjenci mogą zastosować własne wzory, pod warunkiem że spełniać będą wymogi wynikające z RODO oraz zawierać wszystkie wymagane informacje.