IZ RPO WD informuje, że 2 sierpnia 2018 r. weszła w życie tzw. Omnibus regulation, czyli pakiet zmian w rozporządzeniach unijnych, upraszczających zasady finansowe. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 30 lipca br. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:193:TOC). Jedną ze zmian wprowadzanych przez Omnibus regulation jest zaprzestanie zbierania danych dot. sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów (tzw. Jobless households). Rozporządzenie w tym zakresie działa retrospektywnie i obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

W związku z powyższym IZ RPO WD zobowiązuje beneficjentów do usunięcia danych dot. sytuacji gospodarstwa domowego ze wzorów formularzy danych pozyskiwanych od uczestników projektów (w sytuacji, jeśli takie pola występowały we wzorach stosowanych dla danego projektu). Jednocześnie IZ RPO WD zaleca, by z dotychczas zebranych formularzy od uczestników projektów usunąć te dane (jeśli występują), poprzez np.  zamazanie danych. Nie należy niszczyć całych formularzy. Dane należy usunąć również z innych dokumentów (np. zbiorczych tabel), w tym w formie elektronicznej, jeśli były sporządzane przez beneficjenta do celów roboczych.

Usunięciu (poprzez np. zamazanie)  podlegają jedynie następujące pozycje:

  • Osoba przebywająca w gospodarstwie domowym bez osób pracujących:
  • w tym: w gospodarstwie domowym z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu,
  • Osoba żyjąca w gospodarstwie składającym się z jednej osoby dorosłej i dzieci pozostających na utrzymaniu.