W dniu 10 listopada 2017 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych udziałem w naborze wniosków o dofinansowanie dotyczących konkursów w ramach Poddziałania 10.4.2, tj. Dostosowywanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy ogłoszonych w październiku br. Było to dodatkowe spotkanie informacyjne w stosunku do standardowo organizowanych przez Instytucję Zarządzającą. Jego głównym celem było przedstawienie zasad wspomnianych wcześniej naborów i udzielenie odpowiedzi na ewentualne pytania Wnioskodawców. . Spotkanie było kontynuacją zapoczątkowanej w maju inicjatywy, mającej na celu dotarcie do szerszego grona beneficjentów w ramach konkursów ZIT.

Spotkanie otworzyła Pani Justyna Wieczorkiewicz-Molendo kierująca pracami biura ZIT WrOF witając uczestników i przedstawiając harmonogram spotkania i oddając głos prelegentom. Podczas spotkania zaprezentowano prezentacje dotyczące:

– przedstawienia zasad naborów i dokumentacji konkursowej,

– kryteriów oceny zgodności ze Strategią ZIT ,

– zasady równości szans i niedyskryminacji,

– oceny projektów, w tym najczęściej popełnianych błędów.

Na koniec spotkania omówiono pytania zgłoszono przez uczestników szkolenia na formularzach zgłoszeniowych.

Spotkanie zakończyła Pani Ilona Wróblewska – pracownik biura ZIT WrOF, dziękując za uczestnictwo wszystkim zgromadzonym.

Szczególne podziękowania należą się przedstawicielom Gminy Kobierzyce. Dzięki ich uprzejmości kolejny raz udało się zorganizować spotkanie informacyjne. Piękna sala oraz smaczny poczęstunek umiliły czas każdemu z obecnych.

Prezentacje przedstawione na spotkaniu zostały udostępnione na stronie internetowej ZIT WrOF.