SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW
Kobierzyce, 25 maja 2017 r.

SPOTKANIE INFORMACYJNE

DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW

W RAMACH RPO WD 2014-2020 w zakresie EFS

Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF

                                                                                        [10.2 A,B,C,D,E,F,G,H]        

        
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) zaprasza na spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów organizowane w związku z ogłoszonym konkursem w ramach  RPO WD 2014-2020 w zakresie EFS Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej Poddziałanie 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF [10.2 A,B, C,D,E,F,G,H]

Spotkanie zostanie zorganizowane w dniu 25 maja 2017 r., w Urzędzie Gminy Kobierzyce Al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce w godzinach 09:30 – 13:25. Rejestracja uczestników od godz. 9:30.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym spotkaniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako załącznik na adres: zit@um.wroc.pl w terminie do dnia 23 maja 2017 r. do godziny 10.00.

Formularz zgłoszeniowy

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści ,,potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne w dniu 25 maja 2017 r.”.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Prosimy o zgłoszenie po jednej osobie reprezentującej beneficjenta.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia do udziału w spotkaniu drugiej osoby, która zostanie zaproszona na spotkanie w przypadku dostępnych miejsc .

Informacja w tym zakresie zostanie przesłana wraz z potwierdzeniem zgłoszenia.

Przy rekrutacji na przedmiotowe spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu ZIT WrOF zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa
w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu.

Zachęcamy do uczestnictwa

Agenda spotkania