Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem o konkursie:

  • 03.04.02-IZ.00-02-384/20

Ww. konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach: Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF.

W ramach ww. konkursu nabór dotyczy typu projektów 3.4 b inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. P&R, B&R, zintegrowane centra przesiadkowe, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, stacje tankowania paliw alternatywnych (np. CNG, LNG, LPG), wspólny bilet (przy czym stacje ładowania pojazdów elektrycznych / tankowania paliw alternatywnych, wspólny bilet itp. nie mogą stanowić samodzielnego elementu projektu, lecz jedynie uzupełniający, poniżej 49% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu) oraz 3.4 d inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast: drogi rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, przy czym możliwe jest  finansowanie samego ciągu pieszego (ale nie może on stanowić odrębnego projektu, a jedynie element uzupełniający), jeśli jego separacja od ciągu rowerowego wynika z warunków lokalnych, np. ciąg pieszo-rowerowy prowadzi do skrzyżowania, za którym nie ma możliwości kontynuowania ciągu łącznie i istnieje konieczność oddzielenia drogi dla rowerów od ciągu pieszego – na tym odcinku możliwa jest inwestycja również w ciąg pieszy. Koszt takiego wydzielonego ciągu pieszego powinien zawsze stanowić mniej niż 49% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w projekcie przeznaczonych na drogi rowerowe. Możliwe jest łączenie ww. typów projektów.

Kategoriami interwencji (zakresem interwencji) dla niniejszych typów projektów jest kategoria:  043 Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor) oraz 090 Ścieżki rowerowe i piesze.

O dofinansowanie w ramach ww. konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
  • przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich;
  • organizacje pozarządowe;
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Partnerem w projekcie może być tylko podmiot wskazany powyżej.

Inwestycje w transport miejski w ramach działania będą przyczyniać się do osiągnięcia niskoemisyjnej i zrównoważonej mobilności w miastach. Muszą one wynikać z przygotowanych przez samorządy planów, zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach. Funkcję takich dokumentów mogą pełnić plany dotyczące gospodarki niskoemisyjnej lub plany mobilności miejskiej. Dokumenty te powinny określać lokalne uwarunkowania oraz kierunki planowanych interwencji na danym obszarze i w zależności od zidentyfikowanych potrzeb zawierać odniesienia lub wskazywać adekwatne obowiązujące dokumenty zawierające odniesienia do takich kwestii, jak np.: zbiorowy transport pasażerski, transport niezmotoryzowany, intermodalność, transport drogowy, zarzadzanie mobilnością, wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych (ITS), logistyka miejska, bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach, wdrażanie nowych wzorców użytkowania czy promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów (czyste paliwa i pojazdy).

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się 17 marca 2020 r. w sali konferencyjnej 725 w budynku UMWD we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5, o godz. 10:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Agenda spotkania

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom podczas spotkania omówione zostaną podstawowe zasady naboru wniosków, a także postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące w/w naboru zgłoszone za pomocą formularza.

Prosimy o zgłaszanie pytań przez formularz (link poniżej), co ułatwi nam lepsze przygotowanie odpowiedzi.

Prosimy o zgłaszanie udziału osób w spotkaniu do dnia 11.03.2020 r. do godz. 11:00, poprzez formularz zamieszczony na stronie. Formularz zgłoszeniowy zostanie zamknięty po zgłoszeniu się 100 osób.

 http://rpo.dolnyslask.pl/spotkanie-informacyjne-dla-potencjalnych-beneficjentow-poddzialania-3-4-2-wdrazanie-strategii-niskoemisyjnych-zit-wrof/

Po zamknięciu rekrutacji osoby zgłoszone otrzymają informację e-mailową o zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu.

Uwaga: Instytucja Zarządzająca RPO WD informuje, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają osoby zarejestrowane. W związku z tym osoby niezarejestrowane mogą nie zostać wpuszczone na spotkanie, ze względów bezpieczeństwa, w przypadku pełnego obłożenia sali.

Kontakt w sprawie organizacji spotkań informacyjnych dla beneficjentów: Dział Programowania Funduszy Europejskich tel. 71/776 98 28, 71/776 95 64, 71/776 99 68. Ponadto informujemy, że został utworzony adres mailowy spotkaniarpo@dolnyslask.pl  na który można zgłaszać problemy dotyczące zagadnień technicznych dotyczących organizacji spotkania. 

Informacji dot. konkursów udziela Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich pod numerem  telefonu: 71/ 776 95 01, 71/ 776 96 51, 71/ 776 98 41, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: pife@dolnyslask.pl, natomiast w zakresie oceny zgodności projektu ze Strategią:

  • dla ZIT WrOF – przedstawiciele ZIT WrOF pod nr  tel.: 71 777 87 50 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zit@um.wroc.pl

Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.