Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem o konkursach:

  • 04.05.01-IZ.00-02-353/19,
  • 04.05.02-IZ.00-02-354/19,

Ww. konkursy ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach: Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.5 Bezpieczeństwo: Poddziałanie 4.5.1 Bezpieczeństwo – konkurs horyzontalny i Poddziałanie 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF.

W ramach ww.  konkursów nabór dotyczy typu projektu 4.5.C – projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejskich do 100 tys. mieszkańców przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami (przede wszystkim w zakresie zagospodarowania wód opadowych), w tym: systemy zbierania i retencjonowania wody opadowej, budowa/ modernizacja sieci kanalizacji deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Kategorią interwencji dla niniejszego konkursu jest kategoria 087 –  środki w zakresie dostosowania do zmiany klimatu oraz ochrona przed zagrożeniami związanymi z klimatem, np. erozją, pożarami, powodziami, burzami, suszami, zarządzanie ryzykiem w tym zakresie, w tym zwiększanie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami.

O dofinansowanie w ramach ww. konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki podległe jednostkom samorządu terytorialnego, w tym jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • administracja rządowa;
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
  • organizacje pozarządowe; Jako partnerzy występować mogą tylko podmioty wskazane wyżej jako wnioskodawcy/ beneficjenci.

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się 5 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej 122 w budynku UMWD we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5, o godz. 10:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy TUTAJ