Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem o konkursie nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17

Ww. konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF – typ projektów B.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy wnioskodawców/beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
  • towarzystwa budownictwa społecznego;
  • organizacje pozarządowe.

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się 14 grudnia 2017 r. w sali konferencyjnej Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 100, o godz. 10:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Prosimy o zgłaszanie udziału osób w spotkaniu do dnia 11.12.2017 r. do godz. 12:00, poprzez formularz zamieszczony na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce o programie „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”. Formularz zgłoszeniowy zostanie zamknięty po zgłoszeniu się 100 osób.

Po zamknięciu rekrutacji osoby zgłoszone otrzymają informację e-mailową o zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu.

Uwaga:
Instytucja Zarządzająca RPO WD informuje, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają osoby zarejestrowane. W związku z tym osoby niezarejestrowane mogą nie zostać wpuszczone na spotkanie, ze względów bezpieczeństwa, w przypadku pełnego obłożenia sali.

Kontakt w sprawie organizacji spotkań informacyjnych dla beneficjentów
:
Dział Programowania Funduszy Europejskich tel. 71/776 98 28, 71/776 96 18, 71/776 96 05. Ponadto informujemy, że został utworzony adres mailowy spotkaniarpo@dolnyslask.pl  na który można zgłaszać problemy dotyczące zagadnień technicznych dotyczących organizacji spotkania.

Informacji dot. konkursu udziela Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich pod numerem telefonu: 71/ 776 95 01, 71/ 776 96 51, 71/ 776 98 41, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: pife@dolnyslask.pl oraz w zakresie Strategii ZIT WrOF  – przedstawiciele ZIT WrOF pod nr  tel.: 71 777 80 06 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zit@um.wroc.pl.

Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej RPO WD

Pliki do pobrania (1)