Zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego związane z ogłoszeniem o konkursie nr:

Ww. konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, dot. Poddziałania 4.5.2 – konkurs dla ZIT WrOF -Bezpieczeństwo.

W ramach niniejszych konkursów ogłoszony jest nabór  na następujące typy projektów: 4.5.A  i 4.5.B.  

O dofinansowanie w ramach tego konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki podległe, w tym jednostki organizacyjne jst;
  • administracja rządowa;
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
  • organizacje pozarządowe.

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się 05 listopada 2018 r. w sali konferencyjnej 122 w budynku UMWD we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5, o godz. 10:00.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Agenda spotkania znajduje się poniżej a wszelkie szczegółowe informacje wraz z formularzem zgłoszeniowym znajdują się na stronie organizatora – tutaj