Szanowni Państwo przypominamy i zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem o konkursach:

  • 04.02.02-IZ.00-02-359/19
  • 04.02.03-IZ.00-02-360/19

Ww. konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach: Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF oraz 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa  – ZIT AJ. 

W ramach ww. konkursu nabór dotyczy typu projektu 4.2.A: Projekty dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy i/lub modernizacji zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM (wielkość aglomeracji weryfikowana w oparciu o rozporządzenie wojewody lub uchwałę sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji, obowiązujące w momencie złożenia wniosku o dofinansowanie), w tym: sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalnie ścieków, inwestycje w zakresie instalacji służących do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (innego niż składowanie) – jako element projektu, inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków – jako element projektu. 

Kategoriami interwencji (zakresem interwencji) dla niniejszego typu projektów jest kategoria: 
022 Oczyszczanie ścieków – jako kategoria dominująca; 
021 – Gospodarka wodna i ochrona wody pitnej (w tym gospodarowanie wodami w dorzeczu, dostarczanie wody, konkretne środki dostosowania do zmian klimatu, pomiary zużycia wody w wydzielonych obszarach sieci wodociągowej i u konsumentów, systemy naliczania opłat, ograniczanie wycieków), jako kategoria uzupełniająca; 
020 – Dostarczanie wody do spożycia przez ludzi (infrastruktura do celów ujęcia, uzdatniania, magazynowania i dystrybucji), jako kategoria uzupełniająca. 

O dofinansowanie w ramach ww. konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: 

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Jako partnerzy występować mogą tylko podmioty wskazane wyżej jako wnioskodawcy/beneficjenci. 

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się 30 października 2019 r. w sali konferencyjnej 122 w budynku UMWD we Wrocławiu przy ul. Walońskiej 3-5, o godz. 10:00.