Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.4„Internacjonalizacja przedsiębiorstw”
Poddziałanie 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF”
Schemat 1.4D  Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych
i międzynarodowych

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) zaprasza na organizowane szkolenie w związku z ogłoszonym konkursem w ramach Osi 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej oraz Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca organizują spotkanie informacyjne dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki  w ramach ww. konkursu.

Spotkanie zostanie zorganizowane w dniu 7 grudnia 2015 r. w  Quality System Hotel,  al. M. Kromera 16, 51-163 Wrocław,  w godzinach od 10.00-14.00. Rejestracja uczestników od godz. 9:30.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako załącznika na adres: joanna.gadzala@um.wroc.pl. w terminie do dnia 02 grudnia 2015r.

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail,
z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści ,,potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne w dniu 7 grudnia 2015 r.”.

Prosimy o zgłoszenie po jednym przedstawicielu z Państwa instytucji.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia do udziału w spotkaniu drugiej osoby z Państwa instytucji, która zostanie zaproszona na spotkanie w przypadku niewyczerpania dostępnych miejsc na spotkaniu. Informacja w tym zakresie zostanie przesłana wraz z potwierdzeniem zgłoszenia.

Przy rekrutacji na przedmiotowe spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach ZIT WrOF zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu.

Zachęcamy do licznego uczestnictwa.