Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem  o konkursie nr  RPDS.05.02.02-IZ.00-02-213/16

Konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 5 Transport, dot. poddziałania 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF, schemat: 5.2.B Inwestycje punktowe przeznaczone do obsługi transportu pasażerskiego lub towarowego.

Nabór w trybie konkursowym  –  dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w Strategii ZIT WrOF.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne powołane do wykonywania zadań leżących w kompetencji samorządów (gminne, powiatowe i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne);
  • zarządcy infrastruktury (w tym dworcowej) lub przewoźnicy kolejowi zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. nr 86, poz. 789 ze zmianami) – spółki akcyjne, spółki z ograniczona odpowiedzialnością.

O dofinansowanie nie mogą się ubiegać podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207. ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia   2009 r. o finansach publicznych.

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się  14 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 100 o godz. 10:00.
Prosimy o zgłaszanie udziału osób w spotkaniu do dnia 12.12.2016 r. do godz. 14:00, poprzez formularz zamieszczony na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce o programie „Weź udział w szkoleniach i konferencjach”. Formularz zgłoszeniowy zostanie zamknięty po zgłoszeniu się 50 osób.

Po zamknięciu rekrutacji osoby zgłoszone otrzymają informację e-mailową o zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu.

Uwaga: Instytucja Zarządzająca informuje, że pierwszeństwo udziału w spotkaniu mają osoby zarejestrowane. W związku z tym osoby niezarejestrowane mogą nie zostać wpuszczone na spotkanie, ze względów bezpieczeństwa, w przypadku pełnego obłożenia sali.

Kontakt w sprawie organizacji spotkań informacyjnych dla beneficjentów: Dział Programowania Funduszy Europejskich tel. 71/776 98 28, 71/776 95 64. Ponadto informujemy, że został utworzony adres mailowy spotkaniarpo@dolnyslask.pl na który można zgłaszać problemy dotyczące zagadnień technicznych.

Informacji dot. konkursów udziela Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich pod numerem  telefonu: 71/ 776 95 01, 71/ 776 96 51, 71/ 776 98 41, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: pife@dolnyslask.pl, natomiast w zakresie oceny zgodności projektu ze Strategią:

– dla ZIT WrOF – przedstawiciele ZIT WrOF pod nr  tel.: 71 777 87 50 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: zit@um.wroc.pl

Uwaga: W przypadku dodatkowych wymagań dla osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie o swoich szczególnych potrzebach i rodzaju niepełnosprawności organizatora (Dział Programowania Funduszy Europejskich, adres e-mail: spotkaniarpo@dolnyslask.pl, tel. 71/776 98 28, 71/776 95 64.) Umożliwi  to przygotowanie odpowiedniej pomocy, a także sprawną obsługę.

Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj