Dnia 7 czerwca br. odbyło się spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie z funduszy unijnych – Twoja szansa na rozwój firmy”, którego organizatorami byli Dolnośląska Izba Rzemieślnicza oraz Dolnośląscy Pracodawcy, członek konfederacji Lewiatan. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Wrocławiu, Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP) oraz pracownicy Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF). Spotkanie miało na celu dotarcie do potencjalnych beneficjentów funduszy unijnych oraz poinformowanie ich z jakich źródeł finansowania mogą korzystać przedsiębiorcy na Dolnym Śląsku, a także na jaką formę działalności i w jakim terminie można uzyskać dofinansowanie.

Spotkanie otworzyła prelekcja Pani Joanny Pardeli, przedstawiciela Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich we Wrocławiu (PIFE), podczas której przedsiębiorcy mogli poznać podstawowe informacje dotyczące programów krajowych, instrumentów współpracy zagranicznej i ponadregionalnej oraz Regionalnych Programów Operacyjnych. Ponadto potencjalni beneficjenci zostali poinformowani o zakresie usług świadczonych nieodpłatnie przez PIFE, poznali drogi udzielania informacji wnioskodawcom oraz uzyskali podstawowe informacje dotyczące osi priorytetowych. Pracownicy PIFE podali również kilka przykładów projektów wpisujących się w poszczególne osie, co znacznie ułatwiło zrozumienie tematu funduszy europejskich.

W drugiej części spotkania Pani Justyna Wieczorkiewicz-Molendo, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego Wrocławia, w czasie swojej wypowiedzi wyjaśniła zebranym czym są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, opowiedziała o ich genezie i idei, a także wskazała różnice pomiędzy naborami w ramach ZIT a Obszarami Strategicznej Interwencji (OSI) i konkursami horyzontalnymi. Udzieliła również informacji na temat tego jakie jednostki samorządowe wchodzą w skład Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, scharakteryzowała go pod kątem ludnościowym oraz terytorialnym, a także nakreśliła obszary działania i budżet ZIT WrOF. Druga część wypowiedzi Pani Wieczorkiewicz-Molendo zawierała informacje dotyczące celów ZIT WrOF, typów działań skierowanych do MŚP (i nie tylko), a także tego, co najbardziej interesowało zebranych, czyli ogłoszonych i planowanych naborów wniosków. Przedsiębiorcom zostały udzielone informacje na temat poodziałań, w ramach których w najbliższym czasie będą ogłaszane nabory, a także celów, beneficjentów oraz kwot alokacji przewidzianych do wykorzystania.

Działania wykraczające poza nabory ZIT zostały omówione przez przedstawicieli Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP) – Pana Roberta Hadasia, Zastępcę Dyrektora DIP, i Pana Dawida Zalewskiego. Poruszyli oni m.in. kwestie dotyczące typów projektów oraz inteligentnych specjalizacji regionalnych i zaprezentowali harmonogram najbliższych naborów wraz z informacjami dotyczącymi poddziałań oraz kwot alokacji.

Spośród uczestników spotkania zaledwie kilka procent brało udział w procedurze składania wniosków w aktualnej perspektywie finansowej. Przedstawione informacje stanowiły zatem wprowadzenie uczestników do tematu najbliższych naborów na rozwój przedsiębiorczości. Potencjalni beneficjenci byli aktywnymi uczestnikami, co ucieszyło prelegentów. Najczęściej zadawane pytania dotyczyły kwestii konieczności posiadania siedziby firmy (lub oddziału) na terenie WrOF, dokumentów z którymi wnioski dotyczące ZIT WrOF muszą być zgodne (Strategia ZIT WrOF) oraz najczęściej popełnianych błędów stwierdzonych podczas poprzednich naborów. Prelegenci rozwiali wątpliwości uczestników i wręczyli ulotki informacyjne, zawierające także dane kontaktowe do odpowiednich komórek informacyjnych.