W dniu 27 czerwca br. na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego (WPT) odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami zainteresowanymi otrzymaniem dotacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Spotkanie, którego uczestnikami byli przedsiębiorcy współpracujący z WPT w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej (B+R) zostało otworzone przez  Pana Jędrzeja Nawarę z WPT, który powitał gości i omówił cel spotkania. Następnie zaprezentowali się pracownicy Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Pan Piotr Guzek wprowadził słuchaczy do tematu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), opowiedział o ich genezie oraz celach określonych na poziomie Unii Europejskiej. Następnie wyjaśnił, jaką rolę ZITy pełnią w naszym kraju, zaprezentował mapę Miejskich Obszarów Funkcjonalnych w Polsce, by w końcu skupić się na Wrocławskim Obszarze Funkcjonalnym (WrOF). Pan Piotr omówił pokrótce obszary działania ZIT WrOF, przedstawił budżet z podziałem na poszczególne osi priorytetowe oraz opowiedział o najważniejszym dokumencie z punktu widzenia Biura ZIT WrOF – czyli o Strategii ZIT WrOF.

Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Zagórska, również z Biura ZIT WrOF. Przedstawiła ona główne cele ZIT WrOF zawarte w Strategii i omówiła harmonogram naboru wniosków na najbliższą przyszłość. Pani Agnieszka skupiła się głównie na działaniach B+R i innych obszarach zainteresowań przedsiębiorców, przedstawiając słuchaczom opisy poszczególnych konkursów. Znalazły się tam nie tylko informacje o tym, jakie projekty mogą zostać dofinansowane (np. dot. wsparcia w zakresie ekspansji na rynki zewnętrzne), ale także jakie podmioty mogą się starać o dofinansowanie i kiedy są zaplanowane nabory wniosków.

W czasie spotkania prelegenci zwrócili również uwagę na rozróżnienie konkursów ogłaszanych i realizowanych w ramach ZIT oraz konkursów horyzontalnych. Jednym z uczestników spotkania okazał się przedsiębiorca, któremu udało się już pozyskać środki w ramach ZIT WrOF na wsparcie prowadzonej działalności.