W związku z omyłką techniczną, w wyniku której na Liście projektów przekazanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18, zamieszczonej dnia 24 kwietnia 2019 r., pominięto liczbę porządkową nr 9 z projektem RPDS.10.01.02-02-0004/19, IOK zamieszcza pełną listę projektów przekazanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18.

Sprostowana Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18, zamieszczona dnia 24 kwietnia 2019 r., znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.