W dniu 15 grudnia br. odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów, zorganizowane przez Gminę Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej oraz Dolnośląską Instytucję Pośrednicząca ,dotyczące konkursów organizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego dla  Poddziałania 1.2.2 schemat A i B – Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF.

Spotkanie, którego uczestnikami byli przedsiębiorcy zainteresowani rozpoczęciem lub poszerzeniem działalności badawczo-rozwojowej (B+R), zostało otworzone przez  Panią Justynę Wieczorkiewicz-Molendo z Biura ZIT WrOF. Pani Dyrektor powitała gości i omówiła cel spotkania. Następnie głos zabrał Pan Piotr Guzek, pracownik Biura ZIT WrOF, który przedstawił tematykę związaną z dwoma naborami. Powiedział o różnicach między przedmiotowymi konkursami, wskazał kwoty jakie są przeznaczone na oba schematy, a także omówił warunki jakie należy spełnić aby móc starać się o dofinansowanie. Dodatkowo Pan Piotr Guzek wprowadził zgromadzonych gości w tematykę ZIT WrOF oraz omówił kryteria oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF.

Następnie głos zabrali pracownicy Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej, którzy  przedstawiali po kolei tematykę związaną z kryteriami formalnymi oraz merytorycznymi, zakupami w projekcie oraz obowiązkami informacyjno-promocyjnymi beneficjentów. Poruszana tematyka cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród zgromadzonych co objawiało się ożywioną dyskusją o kwestiach merytorycznych.

Poniżej prezentacje które były wyświetlane na spotkaniu.