SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW – Wydatki kwalifikowalne

Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zaprasza na szkolenie:

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW – Wydatki kwalifikowalne

Szkolenie zostanie zorganizowane w dwóch terminach do wyboru:

– 11 grudnia 2017 r.

– 12 grudnia 2017 r.


w HOTELU WODNIK ul. Na Grobli 28, 50-421 Wrocław w godzinach 09:00 – 15:45.

Rejestracja uczestników od godz. 9:00 – 10.00.

Szkolenie od 10.00 – 15.45

Program szkolenia Kwalifikowalność 11.12.2017

Program szkolenia Kwalifikowalność 12.12.2017

Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego z podaniem terminu i przesłanie go jako załącznik

na adres: Szkolenia.ZIT@um.wroc.pl w terminie do 29 listopada 2017 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści ,,potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na szkolenie Wydatki kwalifikowalne”.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Prosimy o zgłoszenie po jednej osobie reprezentującej beneficjenta.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia do udziału w spotkaniu drugiej osoby, która zostanie zaproszona na spotkanie w przypadku niewyczerpania dostępnych miejsc na spotkanie. Informacja w tym zakresie zostanie przesłana wraz
z potwierdzeniem zgłoszenia.

Przy rekrutacji na przedmiotowe szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu ZIT WrOF zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa
w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w szkoleniu.

Zachęcamy do uczestnictwa