Uchwałą nr 606/VI/19 ZWD z dnia 11 kwietnia 2019 r. została przyjęta aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 14 września 2015 r. uchwałą nr 1179/V/15 (z późn. zm.), której ostatnie brzmienie zostało określone uchwałą nr 547/VI/19 z dnia 25 marca 2019 r.

Zmianie ulega Załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego polegającej na dodaniu w Poddziałaniu 5.2.1 System transportu kolejowego – konkursy horyzontalne jednej zbiorczej fiszki dotyczącej projektu: Rewitalizacja linii kolejowej nr 341 na odcinku Dzierżoniów – Bielawa Zachodnia.