16 grudnia 2019 r. Uchwałą nr 1553/VI/19 została przyjęta aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego 14 września 2015 r. uchwałą nr 1179/V/15 (z późn. zm.), której ostatnie brzmienie zostało określone uchwałą nr 1466/VI/19 z dnia 25 listopada 2019 r. Zmianie ulegają:

Archiwalne wersje dokumentu dostępne są w zakładce  „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.