30 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 4232/V/17 z dnia 30.08.2017r.  w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WROF.
Do dofinansowania zostało wybranych 5 projektów, których całkowita wartość wynosi  4 294 623,53 zł natomiast wartość dofinansowania wynosi 3 650 429,98 zł.

Załączniki dostępne również w zakładce o naborze.