W związku ze zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców do schematu 1.3.B wątpliwościami, które dotyczą sposobu oceny wniosku w ramach obligatoryjnego kryterium specyficznego oceny merytorycznej „Współfinansowanie projektu ze źródeł prywatnych”, prosimy o zapoznanie się z poniższym wyjaśnieniem.

Zgodnie z definicją tego kryterium przez współfinansowanie prywatne należy rozumieć wkład własny wnioskodawcy, który nie nosi znamion środków publicznych (np. kredyt komercyjny, dochody własne z działalności gospodarczej). Dotacja ze środków publicznych nie będzie uznawana za źródło prywatne.

Środki publiczne są zdefiniowane w ustawie o finansach publicznych, jednak ustawa ta wszystkie środki jednostek sektora finansów publicznych kwalifikuje jako środki publiczne. Podejście takie uniemożliwiałoby jednak ww. podmiotom korzystanie z pomocy publicznej, ponieważ w projektach objętych pomocą publiczną wkład własny beneficjenta musi być pozbawiony znamion środków publicznych.

Wobec powyższego, zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, przychody podmiotów sektora finansów publicznych mogą stanowić wkład własny na gruncie pomocy publicznej, jeśli mają charakter gospodarczy. Oznacza to, że przychód osiągany przez jednostkę sektor finansów publicznych z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów pomocy publicznej, polegającej na oferowaniu usług bądź towarów na rynku, może stanowić wkład własny do projektów objętych pomocą publiczną. Za wkład własny mogą być więc uznane takie dochody, jak np.: dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, dochody z majątku gminy, spadki i darowizny na rzecz gminy czy też odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy. Źródłem finansowania spełniającym ww. warunki jest także kredyt komercyjny.

W kryterium „Współfinansowanie projektu ze źródeł prywatnych” minimalną wartość współfinansowania ze źródeł prywatnych ustalono na 5 %, jednak ze względu na całkowite objęcie projektów w 1.3.B pomocą publiczną wymóg finansowania ze źródeł pozbawionych znamion środków publicznych dotyczy całości wkładu własnego.

Treść komunikatu w załączniku oraz dostępna pod naborem

Pliki do pobrania (1)