Dnia 16 lutego 2018 r. zakończył się II etap oceny formalnej wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałanie 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-281/17) w II etapie oceny formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 1 projekt. Projekt został pozytywnie oceniony i przekazany  do kolejnego etapu – oceny merytorycznej.

Wyniki II etapu oceny formalnej przedstawiają się następująco:
Wartość projektu wynosi 10 000 000,00 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 9 000 000,00 PLN (EFRR – 8 500 000,00 PLN, BP – 500 000,00 PLN)

Lista znajduje się również w zakładce z ogłoszeniem o naborze.