Dnia 20 marca 2019 r. zakończył się II etap oceny formalnej wniosków w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, 4.5 Bezpieczeństwo, Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-317/18).

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej  ZIT w ramach naboru RPDS.04.05.02-IZ.00-02-317/18-ZIT WrOF znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze:  
https://zitwrof.pl/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-nr-rpds-04-05-02-iz-00-02-31718-dla-poddzialania-4-5-2-bezpieczenstwo-zit-wrof/