Dnia 21 października 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-244/17) ocenie merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 2 projekty.

Wyniki oceny merytorycznej przedstawiają się następująco:
·         Pozytywnie oceniono 2 projekty o wartości 23 270 582,41 PLN z czego wartość dofinansowania wynosi 13 545 827,50 PLN
·         Żaden projekt nie został odrzucony
·         Żaden projekt nie został wycofany z oceny
·         Projekty pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej zostały skierowane do kolejnego etapu oceny, tj. do oceny Strategicznej ZIT WrOF.

Lista dostępna również w zakładce o naborze.