Dnia 30 maja 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.06.01.02-IZ.00-02-167/16) ocenie merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 7 projektów.

Wyniki oceny merytorycznej
przedstawiają się następująco:
·         Pozytywnie oceniono 6 projektów o wartości 45 561 303,95 PLN z czego wartość dofinansowania wynosi 34 712 074,82 PLN
·         1 projekt został odrzucony
·         Żaden projekt nie został wycofany z oceny
·         Projekty pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej zostały skierowane do kolejnego etapu oceny, tj. do oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT WrOF.

Lista dostępna również pod naborem