W dniu  7 września 2017 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-170/16) ocenie merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 19 projektów.

Wyniki oceny merytorycznej
 przedstawiają się następująco:

  • Pozytywnie oceniono 19 projektów o wartości  84 079 283,46 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi  51 575 781,26 PLN
  • Żaden projekt nie  został odrzucony
  • Żaden projekt nie został wycofany z oceny
  • Projekty pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej zostały skierowane do kolejnego etapu oceny, tj. do oceny zgodności ze Strategią ZIT WrOF.

Lista znajduje się również w zakładce o naborze.