W dniu 13 lutego 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Transport, Działanie 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałanie 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-266/17) ocenie merytorycznej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 1 projekt,  którego wartość całkowita wynosi 4 000 000,00 PLN,  natomiast wartość dofinansowania  3 600 000,00 PLN (EFRR i BP).
Projekt pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej został skierowany do kolejnego etapu oceny, tj. do oceny Strategicznej ZIT.
Lista znajduje się również w zakładce z ogłoszeniem o naborze.