W załączeniu zaktualizowana „Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej”. Aktualizacja wynika z faktu uwzględnienia przez DIP wniosku Gminy Siechnice o ponowną weryfikację jej wniosku o dofinansowanie. Z protokołu z oceny formalnej (aneks nr 1):
„Wniosek nr RPDS.03.03.02-02-0002/19, złożony przez Gminę Siechnice, został pierwotnie pozostawiony bez rozpatrzenia, co w konsekwencji oznacza ocenę negatywną wniosku. Powodem odrzucenia wniosku było złożenie przez Wnioskodawcę uzupełnień w formie niezgodnej z przepisami konkursu. Dokonano pogłębionej weryfikacji treści Karty Oceny projektu pn. ,,Budowa szkoły w Siechnicach jako demonstracyjnego budynku pasywnego (Etap I i II)” i dostrzeżono niespójność pomiędzy odpowiedzią Oceniającego a podanym do niej uzasadnieniem. Stwierdzono, że należy przywrócić wniosek do ponownej oceny.
Wniosek Gminy Siechnice został oceniony pozytywnie, tym samym zmianie ulega Lista projektów, które spełniły kryteria oceny formalnej.”

Wyniki oceny formalnej konkursu 3.3 C znajdują się ponadto w zakładce w ogłoszonym naborze