Informujemy, że w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA EFS RPDS została zamieszczona zaktualizowana Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wraz z wykazem zmian. Zmiany wynikają przede wszystkim z dostosowania zapisów do zmienionych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, zmienione rozwiązania dotyczące wykazywania we wniosku o dofinansowanie wskaźników produktu i rezultatu oraz inne zmiany redakcyjne. Monit informujący o zmianie instrukcji wraz z informacją o zakresie obowiązywania wyświetla się każdorazowo po zalogowaniu się w systemie SOWA. Dokumenty w PDF poniżej.