Informujemy, iż dnia 27 lipca 2018 r. Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zmiany programu zostały przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5649/V/18 z dnia 29 czerwca 2018 r.

Aktualna wersja RPO WD 2014-2020, obowiązująca od 29.06.2018 r. wraz z informacją na temat ustanowienia ram wykonania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, znajduje się w zakładce O programie Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz na stronie RPO WD