21.12.2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą przyjął zmianę Regulaminu konkursów dla naborów: RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18, RPDS.10.01.03-IZ.00-02-321/18 , RPDS.10.01.04-IZ.00-02-322/18 w ramach Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Zmiana Regulaminu konkursów polega na wydłużeniu naborów nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18, nr RPDS.10.01.03-IZ.00-02-321/18 oraz nr RPDS.10.01.04-IZ.00-02-322/18 poprzez zmianę dnia zakończenia naborów z pierwotnie planowanego dnia 31 grudnia 2018 r. na dzień 31 stycznia 2019 r. oraz aktualizacji orientacyjnych terminów rozstrzygnięcia konkursów z pierwotnie planowanych na lipiec i sierpień 2019 r. na sierpień i wrzesień 2019 r. Zmiany zostały wprowadzone w Regulaminie konkursów w Rozdziale 15 Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie na stronie 30 oraz w Rozdziale 26 Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu na stronie 53. Pozostałe zapisy Regulaminu konkursów pozostają bez zmian.

Zaktualizowane dokumenty dla naboru ZIT WrOF znajdują się także w zakładce z ogłoszeniem o naborze.