Uchwałą nr 4086/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 12.07.2017 r. zmieniony został Regulamin konkursu dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną w związku ze zwiększeniem alokacji w naborze nr RPDS.06.01.02-IZ.00-02-167/16 w ramach Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF.

Zwiększenie alokacji w przedmiotowym naborze jest możliwe poprzez wykorzystanie puli wolnych środków w Poddziałaniu 6.1.1 – OSI (maksymalnej kwoty dostępnej w ramach kategorii interwencji 055);

  • w ramach naboru nr RPDS.06.01.02-IZ.00-02-167/16 zwiększono alokację na nabór o kwotę 1 382 600 euro, tj. 5 874 529 zł.
    Zwiększenie alokacji w przedmiotowym naborze jest możliwe poprzez wykorzystanie puli wolnych środków w Poddziałaniu 6.1.2 – ZIT WrOF.

Poniżej zaktualizowane dokumenty.

Dokumenty znajdują się również w zakładce o naborze