Zmiana regulaminu naboru nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17 polega na zwiększeniu alokacji w celu wybrania do dofinansowania większej liczby projektów.

Z uwagi na zgłoszone do dofinansowania projekty w ramach naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17, których wartość dofinansowania przekracza wartość przewidzianej alokacji, Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 25 czerwca 2018 r. podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na ten nabór do kwoty 4 016 484,66 EUR, tj. 17 325 106,58 PLN w celu wybrania do dofinansowania większej liczby projektów. Alokacje przeliczono po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w czerwcu 2018 r.,
tj. 1 euro = 4,3135 PLN.

Zwiększenie alokacji w przedmiotowym naborze jest możliwe poprzez wykorzystanie puli wolnych środków w Poddziałaniu 6.3.2 – ZIT WrOF.

W tym celu zmieniony został regulamin konkursu w punkcie 7 „Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie oraz możliwość w zakresie jej zwiększenia”.
Załączniki znajdują się poniżej oraz w zakładce o naborze