06.02.2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął Uchwałę, na mocy której dla Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w Osi Priorytetowej 6  Infrastruktura spójności społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przyjęta została zmiana Regulaminu w ramach konkursu nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17 ZIT WrOF

Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów –ZIT WrOF odnosi się do zapisów w zakresie polityki ochrony środowiska i likwiduje obowiązek dołączania do wniosku o dofinansowanie deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną, tzw. deklaracji wodnej.
Załączniki dostępne również w zakładce o naborze.