Informujemy, że 22.05.2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę, na mocy której dla Działania 5.2. System transportu kolejowego w Osi Priorytetowej 5 Transport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 przyjęte zostały zmiany Regulaminu w ramach konkursu RPDS.05.02.02-IZ.00-02-213/16.
Zmiana zapisów regulaminu dotyczy zwiększenia alokacji dla przedmiotowego konkursu.

Poniżej zmienione dokumenty, które znajdują się także tutaj.