Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 2823/V/16  z dnia 11 października 2016 r.  przyjął zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Zmiany dotyczą:
1) wartości docelowych oraz pośrednich wskaźników przyjętych do realizacji w ramach osi priorytetowej V Transport, a co za tym idzie zmiany wartości kwot przypisanych do kodów interwencji 031 oraz 034,
2) doprecyzowania funkcji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej, Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych  Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez dodanie tych jednostek w tabelce przedstawiającej system instytucji zaangażowanych w realizację RPO WD,
3) w części dot. rozwiązań dedykowanych obszarom dotkniętym zjawiskiem ubóstwa, dyskryminacji lub wykluczenia społecznego oraz naturalnymi lub demograficznymi barierami rozwoju zastąpienie zwrotu „osoby niepełnosprawne” na „osoby z niepełnosprawnościami”.

Pliki do pobrania (1)