10 maja 2018 r. uchwałą nr 5280/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

Aktualizacja niniejszego dokumentu polegała m.in. polega m.in. na doprecyzowaniu zapisów w Kartach Działań 1.3, 1.5  oraz 4.1, a także realokacji środków BP w Działaniu 5.1 zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym IZ RPO WD/ZIT AW (część III i IV dokumentu SZOOP RPO WD). Wprowadzono również zmiany w załączniku nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD 2014-2020, w załączniku nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020 oraz w załączniku 7 Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Aktualna wersja oraz wersje archiwalne znajdują się w zakładce O programie – zapoznaj się z prawem i dokumentami