12 grudnia 2017 r. uchwałą nr 4631/V/17 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

Aktualizacja polegała m.in. na zmianie wartości wsparcia UE dla Działań 1.1, 1.2 i Poddziałania 1.2.1. w Kartach Działań, Indykatywnym planie finansowym oraz w części IV Wymiar terytorialny prowadzonej interwencji. Ponadto w załączniku nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD 2014-2020 zmieniono wskaźniki produktu EFS. Został także zaktualizowany załącznik nr 3 dotyczący kryteriów wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020 oraz załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020.

Aktualna wersja dokumentów jest dostępna również w zakładce “Zapoznaj się z prawem i dokumentami”