19 lutego 2018 r. uchwałą nr 4916/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).  
Aktualizacja polegała m.in. na realokacji środków dla poddziałania 1.3.1, 1.3.3, 5.2.1, 5.2.3, 6.1.3, 6.3.3, 9.1.1, 9.2.1 i działania 8.2, 6.1, 6.3, 9.1 i 9.3., a także doprecyzowano zapisy w poszczególnych Kartach Działań, aby były zgodne z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi.
Ponadto zostały zaktualizowane kryteria wyboru projektów w załączniku nr  3 oraz wprowadzono zmiany w projektach pozakonkursowych w załączniku nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020.