21 stycznia 2019 r. uchwałą nr 252/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

Aktualizacja niniejszego dokumentu polegała miedzy innymi na wprowadzeniu zmian  w Opisie systemu wyboru projektów i  w  Kartach Działań 4.1, 5.2, 8.3, 8.5, 9.4.  Dokonano również realokacji środków UE dla Poddziałania 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4. Wprowadzono także zmiany w załączniku 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020.

Wszystkie zmiany zostały wyszczególnione w dokumencie pn. Wykaz zmian SzOOP.
Aktualne dokumenty znajdują się również w zakładce Dowiedz się więcej o programie/zapoznaj się z prawem i dokumentami

Zapoznaj się z prawem i dokumentami