23 kwietnia 2018 r. uchwałą nr 5194/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). 

Aktualizacja niniejszego dokumentu polegała m.in. na wprowadzeniu nowego załącznika do SzOOP RPO WD pn. Plany działania w zakresie EFS wraz z kryteriami wyboru projektów (zał. nr 8) zgodnie z nowelizacją Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. Tym samym nastąpiła zmiana załącznika nr 3, który w obecnym stanie dotyczy wyłącznie kryteriów wyboru projektów w zakresie EFRR oraz Pomocy Technicznej. Wprowadzono również zmiany w załączniku nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie Wykaz zmian SzOOP.
Poniżej aktualne dokumenty.

Aktualna wersja oraz wersje archiwalne znajdują się w zakładce O programie – zapoznaj się z prawem i dokumentami