24 lipca 2018 r. uchwałą nr 5736/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

Aktualizacja niniejszego dokumentu polegała m.in. na zmianach wprowadzonych w część II , III i IV ( SZOOP RPO WD). Są to zmiany powstałe w wyniku realokacji środków UE oraz BP dla poszczególnych Osi Priorytetowych, Działań i Poddziałań. Jak również dostosowanie zapisów w SZOOP RPO WD wraz z załącznikiem nr 2 do zaktualizowanych  Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014–2020 i  zmienionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wprowadzono także zmiany w załączniku nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020 oraz w załączniku nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Ponadto został dodany nowy załącznik nr 9 pod nazwą Zasady realizacji projektów grantowych w Działaniu 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej.

Wszystkie zmiany zostały wyszczególnione w dokumencie pn. Wykaz zmian SzOOP.
 
Aktualna wersja oraz wersje archiwalne znajdują się w zakładce O programie – zapoznaj się z prawem i dokumentami