Dnia 24 maja 2021 r. Uchwałą nr 3750/VI/21 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

Archiwalne wersje dokumentu dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.