25 czerwca 2018 r. uchwałą nr 5600/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

Aktualizacja niniejszego dokumentu polegała m.in. na realokacji środków UE/BP dla wybranych Działań i Poddziałań w ramach osi priorytetowych 2, 5, 6 oraz 9  (część III i IV dokumentu SZOOP RPO WD). Wprowadzono również zmiany w kryteriach wyboru projektów tj. w załączniku nr 3  Kryteria wyboru projektów w zakresie EFRR oraz Pomocy Technicznej, oraz nr 8 Plany działania w zakresie EFS wraz z kryteriami wyboru projektów. Ponadto zaktualizowany został załącznik nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020 oraz załącznik nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wszystkie zmiany zostały wyszczególnione w dokumencie pn. Wykaz zmian SzOOP.

Aktualna wersja oraz wersje archiwalne znajdują się w zakładce O programie – zapoznaj się z prawem i dokumentami