Dnia 25 lipca 2022 r. Uchwałą nr 5684/VI/22 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

 

SZOOP RPO WD 2014-2020 v 81 lipiec 2022

Uchwała nr 5684_VI_22 SZOOP RPO WD z dnia 25 lipca 2022

Wykaz zmian w SzOOP v 81 lipiec 2022

Załącznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik SZOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań 2

Załącznik SZOOP nr 3 Załącznik do Uchwały KM Nr 177 z dn 11.05.2022 r- kryteria EFRR

Załącznik SZOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej

Załącznik SZOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD

Załącznik SZOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacji

Załącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR

Załącznik SZOOP nr 8 Plany działania w zakresie EFS_18.05.2022

Załącznik SZOOP nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych w Działaniu 3 3