25 marca 2019 r. Uchwałą nr 547/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 

SZOOP RPO 2014-2020 v41 – zatw. 25 marca 2019

Wykaz zmian SzOOP v41 – zatw. 25-03-2019

Uchwała 547 VI 19 wraz z uzasadnieniem z dn. 25 marca 2019

Załącznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik SZOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań

Załącznik SZOOP nr 3 Kryteria wyboru projektów

Załącznik SZOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej

Załącznik SZOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego

Załącznik SZOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacji

Załącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR

Załącznik SZOOP nr 8 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD 2014

Załącznk SZOOP nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych w Działaniu 3.3.2