25 września 2018 r. uchwałą nr 5986/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

Aktualizacja niniejszego dokumentu polegała m.in. na zmianie zapisów dotyczących form uproszczonych i zaliczek jak również  realokacji środków UE oraz BP dla poszczególnych Osi Priorytetowych. Ponadto został zaktualizowany załącznik nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań RPO WD 2014-2020 , załącznik nr  5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020  oraz w załącznik nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych w Działaniu 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, typ 3.3 e: Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej. Wprowadzono również zmiany w kryteriach wyboru projektów tj. w załączniku nr 3 Kryteria wyboru projektów w zakresie EFRR oraz Pomocy Technicznej i w załączniku nr 8 Plany działania w zakresie EFS wraz z kryteriami wyboru projektów.

Wszystkie zmiany zostały wyszczególnione w dokumencie pn. Wykaz zmian SzOOP.
Archiwalne wersje dokumentu znajdują się w zakładce Zapoznaj się z prawem i dokumentami