28 lipca 2020 r. Uchwałą nr 2413/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

SZOOP RPO WD 2014-2020 v 57 28 LIPIEC 2020

Uchwała 2413_VI_20 z dn 28 lipca 2020

Wykaz zmian SzOOP v 57 – 28 LIPIEC 2020

 

Załącznik SZOOP nr 1 Tabela transpozycji PI na działania poddziałania w poszczególnych osiach priorytetowych

Załącznik SZOOP nr 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań 21-07-2020

Załącznik SZOOP nr 3 -KM RPO WD Nr 143 z 06.07. 2020 – kryteria EFRR

Załącznik SZOOP nr 4 Zalecenia IZ RPO WD do tworzenia Planów gospodarki niskoemisyjnej

Załącznik SZOOP nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD ZWD

Załącznik SZOOP nr 6 Zasady IZ RPO WD dotyczące przygotowania lokalnych programów rewitalizacji

Załącznik SZOOP nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków EFRR

Załącznik SZOOP nr 8 – KM RPO WD Nr 143 z 09.07. 2020 – kryteria EFS

Załącznk SZOOP nr 9 Zasady realizacji projektów grantowych w Działaniu 3 3

 

Archiwalne wersje dokumentu dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.