28 marca 2018 r. uchwałą nr 5054/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).
Aktualizacja polegała m.in. na aktualizacji Kart Działań i  indykatywnego planu finansowego w związku z realokacją środków w Działaniach i Poddziałaniach dla Osi 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9  a także dostosowano dokument do zaktualizowanych Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020. Wprowadzono również zmiany w załączniku nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego.